Kilès nou ye/Qui sommes-nous

Kiyès nou ye?

Sit sa dedye ak tout enfòmasyon sou kijan maladi kowonaviris la ap taye banda l an Ayiti. Se yon ekip pwofesyonèl kominikasyon kap jere li. Anpil nan pwofesyonèl sa yo deja montre sa yo kapab fè nan kominikasyon kriz pandan tranblemanntè 2010 la, epidemi kolera ak siklòn Matthew. Premye sa ki motive ekip sa a se anvi pou sèvi moun ki nan bezwen ak yon konsyans sitwayen. Ekip la konnen wòl ak enpotans teknoloji yo ki tounen yon gwo zam ki kapab ede konbat pandemi sa ki gaye toupatou sou latè.

Ak yon ti klik, vizitè yo kapab enfòme rapido presto sou evolisyon maladi a sou latè ak an Ayiti. Ekip kap jere sit la dedye yon ribrik sou konsèy ak konsiy ijyèn moun dwe adopte pou evite pran kowonaviris la. Sit la gen yon chanèl YouTube kote wap ka jwenn tout espòt sansibilizasyon, anpil emisyon ak lot kominikasyon sou maladi a. Ekip la chwazi pibliye atik yo nan lang kreyòl ak franse pou pèmèt plis moun konprann sa nou poste yo. Ansanm ansanm avèk teknoloji ak kominikasyon, nap kwape Kovid19 la.

Jean Marie Altéma, Spécialiste en numérique
Inisyatè prensipal / Initiateur principal

https://www.altemajeanmarie.com
Jean Daniel Sénat
Journaliste et communicateur social
Inisyatè / Initiateur

Qui sommes-nous?

Ce site est dédié aux informations sur l’évolution du coronavirus en Haïti. Il est géré par des professionnels de la communication. Certains ont déjà fait leur preuve dans la communication de crise lors du séisme de 2010, de l’épidémie du choléra et de l’ouragan Matthew. Cette équipe dynamique, motivée avant tout par l’esprit de service et une conscience citoyenne, est convaincue de l’importance de la technologie qui s’impose comme une arme pouvant aider à combattre cette pandémie mondiale.

En cliquant sur ce site, les visiteurs seront informés en temps réel de l’évolution de la pandémie sur la planète et particulièrement en Haïti. Une rubrique est dédiée aux conseils et consignes hygiéniques à adopter pour éviter d’être contaminés. Le site dispose également d’un channel YouTube où les messages de sensibilisation, des émissions et d’autres communications y seront postés. Tous les articles seront postés en créole et en Français, question de permettre à la population d’avoir une plus large compréhension de nos contenus. Ensemble et avec les technologies de l’information et la communication, nous vaincrons le Covid19.